نورگیرحبابی

نورگیر،نورگیربودن ساختمان،تعبیه نورگیردرساختمان ازجمله واژه هائی می باشدکه ازدیربازیعنی اززمانی که بشربه فکرساختن سرپناهی برای خودبودتاامروزکه صنعت ساختمان شکل تخصصی تربه خودگرفته همواره حایزاهمیت بوده است.

نورگیرحبابی

نورگیرپاسیو

نورگیرپاسیو