نورگیرحبابی

نورگیر،نورگیربودن ساختمان،تعبیه نورگیردرساختمان ازجمله واژه هائی می باشدکه ازدیربازیعنی اززمانی که بشربه فکرساختن سرپناهی برای خودبودتاامروزکه صنعت ساختمان شکل تخصصی تربه خودگرفته همواره حایزاهمیت بوده است.

نورگیرحبابی

پلی کربنات چیست؟

پلی کربنات چیست؟

نورگیرپاسیو

نورگیرپاسیو

پوشش سقف حیاط خلوت

پوشش سقف حیاط خلوت

بارانگیرپنجره

بارانگیرپنجره
test